Varroa

Varroa har sedan tidigare förekommit i Tornedalen samt i kalixtrakten. Spridningen dit tros ha skett österifrån. 2017 påträffades varroa i Piteå och tros ha funnits där i flera år, men spridningsvägen dit är okänd. 2019 rapporterades att varroa nu även har konstaterats i Umeå. 2020 konstaterades varroa i Boden och ett område längs Lule älv i Boden kommun med gräns mot Luleå kommun tillhör Varroazon 1. I Luleå har varroa konstaterats på ett flertal ställen sedan 2021. Där gäller det nya bisjukdomsreglementet med 3 km radie för varroa-restriktionszon runt smittad bigård.

Enligt drabbade biodlare är inte varroa något större bekymmer, kanske beroende på det långa yngeluppehållet vintertid och att det är så glest mellan bigårdarna, men utan effektiv bekämpning riskerar bisamhället att dö på sikt på grund av varroaangrepp. Det gäller att tillämpa drönarutskärning som grund i bekämpningsarbetet samt hålla koll på angreppsgrad och behandla när tröskelvärden överskrids, inte före.

För att förhindra vidare spridning av varroa, tänk på att följa gällande smittskyddslagstiftning (länk)!

  • Flytta inte bisamhällen från smittförklarade områden till icke-smittade områden,
  • Köp inte drottningar från smittförklarade områden till icke-smittade områden utan att de skickas via SLU för varroakontroll (gratistjänst från SLU, som köparen begär av drottningodlaren)
  • Hjälp till genom att göra fler avläggare så att produktionen kan ske lokalt och efterfrågan på bisamhällen kan tillgodoses lokalt.

Kontakta din biodlarförening för närmare information om bekämpning av varroa!