Bitillsyn

Om du misstänker smitta i något av dina bisamhällen ska du anmäla det till din bitillsynsman eller till länsstyrelsen.

Enligt bisjukdomsförordningen (SFS 1974:212) ska länsstyrelsen, i län där biodling av någon betydelse bedrivs, utse erforderligt antal bitillsynsmän med uppgift att inom ett bestämt bitillsynsdistrikt verka för bekämpning av amerikansk yngelröta, kvalstersjuka och varroasjuka.

Till tillsynsman skall utses en i biskötsel kunnig person som har erforderlig kunskap om smittsamma bisjukdomar och sätten för deras bekämpning och som i övrigt kan anses lämplig för uppdraget. Uppdraget får när som helst återkallas.

Mer information om bitillsynen, bisjukdomar och om anmälning av uppställningsplats för bisamhällen finns hos länsstyrelsen. Läs gärna vidare där!

Länk till länsstyrelsens förteckning över tillsynsdistrikt och bitillsynsmän och -kvinnor