Bitillsyn

Om du misstänker smitta i något av dina bisamhällen ska du anmäla det till din bitillsynsman eller till länsstyrelsen.

Enligt bisjukdomsförordningen (SFS 1974:212) ska länsstyrelsen, i län där biodling av någon betydelse bedrivs, utse erforderligt antal bitillsynsmän med uppgift att inom ett bestämt bitillsynsdistrikt verka för bekämpning av amerikansk yngelröta, kvalstersjuka och varroasjuka.

Till tillsynsman skall utses en i biskötsel kunnig person som har erforderlig kunskap om smittsamma bisjukdomar och sätten för deras bekämpning och som i övrigt kan anses lämplig för uppdraget. Uppdraget får när som helst återkallas.

Mer information om bitillsynen, bisjukdomar och om anmälning av uppställningsplats för bisamhällen finns hos länsstyrelsen. Där finns även en förteckning över bitillsynsmän (och -kvinnor). Läs gärna vidare där!

Jordbruksverkets roll i bitillsyn

På nationell nivå har Jordbruksverket det övergripande sektorsansvaret för bitillsyn. De har mycket information om bihälsa och bitillsyn. Där kan du läsa de senaste föreskrifterna om varroa och amerikansk yngelröta. Där kan du även prenumerera på nyheter när det gäller bitillsyn.

Webblänk till Jordbruksverkets sida om regler för biodling – bitillsyn