Nyhetsbrev nr 1 2019

27 april, 2019
Nyhetsbrev 2019-04-27

Hej medlemmar i Norrbottens biodlardistrikt!

Som ett sätt att sprida information från styrelsen har vi initierat ett nyhetsbrev som kommer att komma ut kvartalsvis. Nyhetsbrevet skickas ut till samtliga medlemmar och kommer även läggas ut på distriktets hemsida.

Om styrelsen och styrelsearbetet

Den 10 februari valdes en ny styrelse för Norrbottens biodlardistrikt 2019, och den 23 februari genomfördes ett konstituerande möte. Styrelsen består av Fredrik Backlund (Ordförande), Marina Strandahl (Vice ordförande), Robert Sandberg (Sekreterare), Mats Andersson (Kassör), Anna Petersdotter (Ledamot), Inger Johansson (Ledamot)  och Jessica Hedberg (Ledamot).

Styrelsemedlemmarna och ett antal medlemmar i distriktet är ansvariga för olika funktioner så som utbildningssamordnare, bihälsosamordnare och kvalitetssamordnare. En fullständig lista över funktioner och ansvariga finns på distriktets hemsida.

I samband med det konstituerande styrelsemötet kom vi även fram till att tydligare involvera och kommunicera med revisorerna och valberedningen inför årsmöten. På så sätt kan vi förhoppningsvis i god tid fånga upp synpunkter i föreningarna på styrelsens arbete. Under senaste årsmötet kom diskussioner upp som kanske upplevdes onödigt ansträngande för vissa. Vi beklagar därför om någon kände sig illa berörd i samband med mötet.

Riksförbundsmötet i Linköping

6 – 7 april var det riksförbundets årsmöte i Linköping. Robert Sandberg och Fredrik Backlund närvarade från distriktet. Varken Västerbotten, Västernorrland eller Jämtland hade representanter på plats, därför kändes det extra viktigt att norra Sverige var representerat.

Årsmötet var både intressant, trevligt och välarrangerat. Sammandrag från mötet finns i senaste numret av Bitidningen. Vad som bl.a. togs upp var önskemål från distrikten om olika utbildningsinsatser. Många initiativ är på gång från förbundets sida, som i sin tur kommer att vända sig till distriktens utbildningssamordnare. Det diskuterades också mycket om möjligheterna att använda distansöverbryggande teknik, vilket känns särskilt viktigt för oss som ofta har långa avstånd till gemensamma träffar av olika slag. Förbundet håller också på att testa nya riktlinjer för honungsbedömning, som de kommer informera mer om via distriktens kvalitetssamordnare. I övrigt var det också inspirerande föredrag om stadsnära biodling och hur biodlarföreningen Södra inlands (Kungälvs kommun) arbetade som förening. De senare tryckte mycket på olika former av kommunikation för att nå ut till medlemmarna, samarbeten med andra föreningar (t.ex. naturskydds – och hembygdsförening), samt vikten av att frekvent träffas och umgås för att upprätthålla en stor och aktiv förening.

På gång

För att underlätta mer direkt kommunikation med medlemmarna har vi infört en ”förslagslåda/-funktion” på hemsidan. Tanken är att fånga upp goda idéer och synpunkter som vi kan behandla i samband med styrelsemöte. Vi har också inlett ett arbete med att förtydliga förväntningarna på styrelsens arbete både från förbundet och föreningarna.

Vi vill också uppmärksamma att FN uppmärksammar Biets dag (”World Bee Day” – https://www.un.org/en/events/beeday/) 20 maj. Detta kan ju vara ett bra tillfälle för föreningar att synas lite extra.

Kalix biodlarförening är i år värd för distriktets sommarmöte och vi ber er att reservera datumet lördagen den 29 juni för detta. Inbjudan och mer information om sommarmötet kommer längre fram.

Avslutningsvis ser vi fram emot ett spännande biodlarår med många olika aktiviteter och samarbeten med föreningarna i distriktet.

 

Ha det bra!

 

Styrelsen, via ordförande Fredrik Backlund